» » برگزیدگان پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم دانشجو یان سراسر کشور -خواهران ( رشته قرائت)

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

رتبه

1

طاهره بساوند

دانشکده مامایی دانشگاه شیراز

 اول

2

سیده فاطمه عابدی

دانشکده فلسفه دانشگاه تبریز

دوم

3

نجمه سادات صبوری

دانشکده الهیات دانشگاه الزهراء

سوم

96/10/5