» » برگزیدگان پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم دانشجو یان سراسر کشور -برادران ( رشته مفاهیم)

ردیف
نام و نام خانوادگی
دانشگاه
رتبه
1
سید ناصرالدین مصطفوی
اصفهان
اول
2
سید هادی برهانی
زنجان
دوم
3
محمد رضا فهمیده
اصفهان
سوم
4
علیرضا باهنر
تهران
چهارم
5
محمد رضا آقاجانی
تهران
پنجم

96/10/5